Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden
JMS TEXTSERVICE BV

Artikel 1 – Definities
1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Opdrachtnemer: JMS TEXTSERVICE BV, statutair gevestigd te Edam-Volendam, ingeschreven onder nummer 36049540 in het handelsregister van de Kamer van Koophandel, is de gebruiker van deze algemene voorwaarden.
Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon aan wie opdrachtnemer die aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.

1.2 Overeenkomst: alle met opdrachtnemer te sluiten overeenkomsten tot levering van tolk- en/of vertaaldiensten.

Artikel 2 – Algemeen
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en prijsopgaven (inclusief bijlagen) alsmede de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen opdrachtgever en opdrachtnemer gesloten overeenkomsten, en de daarmee verband houdende dienstverlening.

2.2 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze voorwaarden op de overeenkomst tussen partijen van toepassing zijn.

2.3 Wijzingen van en/of aanvullingen op de algemene voorwaarden van opdrachtnemer kan alleen rechtsgeldig plaatsvinden met schriftelijke toestemming van opdrachtnemer.

Artikel 3 – Offertes, aanbiedingen en totstandkoming van de overeenkomst
3.1 Het enkel uitbrengen van een al dan niet met offerte aangeduide prijsopgave of soortgelijke mededeling verplicht de opdrachtnemer niet tot het sluiten van een overeenkomst met opdrachtgever.

3.2 Aanbiedingen van opdrachtnemer zijn steeds vrijblijvend en kunnen slechts zonder afwijking worden aanvaard. Ook in het geval de aanbieding van opdrachtnemer een termijn bevat, kan deze steeds door opdrachtnemer vóór afloop van deze termijn worden ingetrokken.

3.3 Een overeenkomst strekkende tot de vertaling van een tekst zal niet eerder tot stand komen dan nadat opdrachtnemer inzage heeft verkregen in de te vertalen tekst en vervolgens de opdracht definitief heeft aanvaard. Voorts wordt een opdracht steeds onder zodanig voorbehoud aanvaard dat opdrachtnemer gerechtigd is binnen vijf werkdagen na aanvaarding van de opdracht deze te retourneren. Opdrachtnemer is in dergelijk geval niet gehouden tot enige schadevergoeding.

3.4 Aanvaarding van een opdracht, alsmede het doen van een aanbod als bedoeld onder 3.2, dienen schriftelijk te geschieden.

3.5 In het geval de aanvaarding door opdrachtnemer afwijkt van het aanbod van opdrachtnemer, dan geldt dit als een nieuw aanbod van opdrachtgever alsmede als een afwijzing van het aanbod van opdrachtnemer, ook in het geval er slechts sprake is van afwijking op ondergeschikte punten.

3.6 Als opdrachtgever zal steeds worden beschouwd degene die aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven, tenzij deze persoon daarbij uitdrukkelijk schriftelijk aan opdrachtnemer kenbaar heeft gemaakt, te handelen op last, uit naam van en voor rekening van een derde en mits de naam en adresgegevens van deze derde tegelijkertijd schriftelijk aan opdrachtnemer kenbaar zijn gemaakt.

3.7 Indien opdrachtnemer aanleiding heeft om te twijfelen of opdrachtgever, dan wel degene namens wie opdrachtgever conform het bepaalde in artikel 3.6 handelt, dienst betalingsverplichtingen jegens opdrachtgever zal na komen, is opdrachtgever gerechtigd om bij aanvang dan wel bij voortzetting van de overeenkomst, voldoende zekerheid te verlangen van de opdrachtgever, dan wel dient opdrachtgever op zijn verzoek daarvoor zorg te dragen, opdat aan alle betalingsverplichtingen jegens opdrachtnemer kunnen worden voldaan.

Artikel 4 – Opdracht
4.1 Opdrachtnemer is gehouden de opdracht naar beste vermogen en kunnen en met de nodige deskundigheid uit te voeren, rekening houdend met het door opdrachtgever gespecificeerde door van de vertaalopdracht.

4.2 De opdrachtgever is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de uitvoering van de krachtens de overeenkomst door de opdrachtnemer te verrichten prestatie. Indien opdrachtgever in de te vertalen tekst bepaalde terminologie verlangt, zal opdrachtgever daar bij het verstrekken van de opdracht uitdrukkelijk naar verwijzen, middels een daartoe bestemde lijst van voorkeursterminologie.

4.3 De opdrachtgever is gehouden om, in het geval de opdracht een schriftelijke vertaling betreft, zorg te dragen voor het aanleveren van een goed leesbare en/of bewerkbare tekst.

4.4 De opdrachtgever is gehouden om, in het geval de opdracht tolkdiensten betreft, zorg te dragen voor normale en goede werkomstandigheden waaronder de tolkdiensten dienen te worden verricht.

4.5 Opdrachtgever is gehouden om op verzoek van opdrachtnemer een inhoudelijke toelichting te geven op, en/of nadere documentatie ter beschikking te stellen over, de uit te voeren vertaalopdracht.

4.6 Opdrachtnemer zal binnen de grenzen van het redelijke aan wijziging van de overeenkomst meewerken indien de inhoud van de door haar te verrichten prestatie na wijziging althans niet wezenlijk van de oorspronkelijk overeengekomen prestatie afwijkt, dit ter beoordeling van opdrachtnemer.

4.7 Opdrachtnemer is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen respectievelijk te verlagen indien de opdrachtgever gedurende de uitvoering door opdrachtnemer van de overeenkomst, wijzigingen in de oorspronkelijk overeengekomen specificaties aanbrengt.

4.8 Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te doen uitvoeren, zonder daarbij gehouden te zijn uitsluitend vertaalwerkzaamheden door beëdigde vertalers of (voorlopig) gecertificeerde tolken of vertalers te laten doen verrichten.

4.9 Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te annuleren, c.q. tussentijds in te trekken, mits opdrachtgever de hierdoor voor opdrachtnemer ontstane schade vergoedt. Onder deze schade wordt mede begrepen de door opdrachtnemer geleden verliezen en gederfde winst, en in elk geval de kosten welke opdrachtnemer reeds ter voorbereiding heeft gemaakt, waaronder begrepen die van gereserveerde capaciteit, ingekochte materialen en ingeroepen diensten.

Artikel 5 – Prijs
5.1 Alle opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere door de overheid opgelegde heffingen en zijn in beginsel gebaseerd op een bij opdrachtnemer geldend woord-, uur- of dagdeeltarief.

5.2 De prijs die opdrachtnemer voor de door haar te verrichten prestatie heeft opgegeven geldt uitsluitend voor de prestatie conform de overeengekomen specificaties.

5.3 Indien en voor zover voor de uitvoering van de door opdrachtnemer te verrichten tolkdiensten reis, verblijfkosten en overige onkosten worden gemaakt, zijn deze voor rekening van opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders met opdrachtnemer is overeengekomen.

5.4 Jaarlijks kunnen de prijzen en/of tarieven worden verhoogd.

Artikel 6 – Betalingstermijn
6.1 Tenzij anders is overeengekomen dient de opdrachtgever de prijs en de overige krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen te betalen binnen 20 dagen na factuurdatum, zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen. Betaling dient te geschieden door overschrijving op de giro- of bankrekening in de op de factuur vermelde valuta.

6.2 Bij niet tijdige betaling binnen de gestelde termijn is opdrachtgever in verzuim, zonder dat ingebrekestelling door opdrachtnemer is vereist.

6.3 Indien de opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn betaalt, is deze wegens de vertraging in de voldoening van het door haar verschuldigde bedrag vanaf de datum van verzuim de wettelijke rente verschuldigd tot aan de dag van volledige vergoeding.

6.4 Indien opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn betaalt, is opdrachtgever voorts gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen alle kosten van opdrachtnemer, de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

Artikel 7 – Wijze van levering; eigendomsvoorbehoud
7.1 Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt de aflevering op het tijdstip van verzending. Daarbij geldt dat het moment van afgifte aan een koerier of terpostbezorging, dan wel bij elektronische verzending (via e-mail, fax, enz.) het moment waarop de verzending is voltooid, zal gelden als tijdstip van verzending.

7.2 Indien en voor zover de aflevering bij elektronische verzending heeft plaatsgehad, dan wordt deze eenmalig en zonder garantie en/of verplichting tot vervanging geleverd.

7.3 Opdrachtnemer is niet gehouden de door haar verrichte prestaties in gedeelten af te leveren.

7.4 De opdrachtgever is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de aflevering van de krachtens de overeenkomst door de opdrachtnemer verrichte prestatie. De opdrachtgever zal ook zonder daartoe te zijn aangemaand in verzuim zijn indien zij de af te leveren prestatie weigert in ontvangst te nemen.

7.5 Iedere aflevering van de door opdrachtnemer verrichte prestatie geschiedt onder voorbehoud van de eigendom van de stoffelijke zaken welke aan de aflevering verbonden zijn. De eigendom gaat over op het moment dat de opdrachtgever al hetgeen heeft voldaan waartoe zij uit hoofde van de overeenkomst is gehouden, met inbegrip van rente en kosten.

Artikel 8 – Termijn van levering
8.1 Een door de opdrachtnemer opgegeven termijn van levering heeft, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk is overeengekomen dat het een uiterste termijn betreft, slechts een indicatieve strekking. Een genoemde termijn of datum is nimmer een fatale termijn. De opdrachtnemer is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat de opdrachtgever haar in gebreke heeft gesteld. Indien er met opdrachtnemer geen termijn voor levering is overeengekomen, heeft opdrachtnemer het recht de termijn waarbinnen de overeenkomst moet zijn uitgevoerd, zelf naar redelijkheid te bepalen.

8.2 De binding van de opdrachtnemer aan de eventueel overeengekomen uiterste termijn van levering vervalt indien de opdrachtgever en de opdrachtnemer wijziging in de specificaties van de opdracht zijn overeengekomen. Partijen zijn gehouden in een dergelijk geval een nieuwe termijn overeen te komen. Indien partijen geen nieuwe termijn overeenkomen is het bepaalde in artikel 8.1 van toepassing.

8.3 Opdrachtnemer is gerechtigd de overeengekomen termijn te wijzigen wanneer door opdrachtgever een extra bewerkelijke tekst, een onduidelijke kopie of een niet goed leesbare tekst, of ondeugdelijke computerprogrammatuur/gegevensdragers of databestanden wordt aangeleverd, welke opdrachtnemer tot meer werkzaamheden noodzaken dan deze bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten. Bovenstaande opsomming is niet limitatief.

8.4 De opdrachtgever is bij de uitvoering van de overeenkomst door de opdrachtnemer gehouden al datgene te doen wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om tijdige levering door opdrachtnemer mogelijk te maken.

Artikel 9 – Onderzoek bij aflevering / klachtenprocedure
9.1 De opdrachtgever is gehouden met bekwame spoed na aflevering te onderzoeken of de opdrachtnemer de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden de opdrachtnemer er terstond schriftelijk van in kennis te stellen zodra haar het tegendeel blijkt. Het indienen van een klacht ontslaat een opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting. De opdrachtgever dient bovengenoemd onderzoek en de desbetreffende kennisgeving te doen binnen de hieronder a tot en met c opgenomen termijnen.
Indien opdrachtgever een klacht heeft naar aanleiding van een tolkdienst, dan dient deze klacht uiterlijk binnen vijf werkdagen na afloop van de tolkdienst schriftelijk te worden gemeld bij opdrachtnemer;
Indien opdrachtgever een klacht heeft naar aanleiding van een vertaling van een tekst, dan dient deze klacht, voor zover dat betrekking heeft op objectieve fouten, binnen vijf werkdagen schriftelijk te worden gemeld bij opdrachtnemer, wie deze objectieve fouten alsdan kosteloos zal corrigeren. Na deze termijn doorgegeven objectieve fouten worden in beginsel niet meer kosteloos gecorrigeerd.
Indien opdrachtgever een klacht heeft naar aanleiding van een factuur van opdrachtnemer, dan dient deze klacht binnen twee weken na factuurdatum schriftelijk te worden gemeld bij opdrachtnemer.

9.2 De opdrachtgever is gehouden om wezenlijke onderwerpen in de vertaling op juistheid te controleren, met name waar dit bijvoorbeeld medische of technische begrippen, geldbedragen of waardegetallen, betreft.

9.3 Indien en voorzover klachten betrekking hebben op een vertaling van een tekst, worden deze klachten niet gehonoreerd indien zij het gevolg zijn van een dubbelzinnigheid welke is opgenomen in de te vertalen tekst.

9.4 Indien een klacht gegrond is, zal opdrachtnemer steeds gerechtigd zijn om het afgeleverde binnen een redelijke termijn te herstellen of vervangen indien dit in redelijkheid nog mogelijk is. Opdrachtnemer is eveneens gerechtigd om alsdan een reductie op de prijs te verlenen. De vrije keuze tussen herstel, vervanging of reductie is steeds uitsluitend voorbehouden aan opdrachtnemer.

9.5 De nakoming van de overeenkomst geldt tussen partijen als deugdelijk indien de opdrachtgever in gebreke is gebleven het onderzoek of de kennisgeving bedoeld de onder lid 1 van dit artikel genoemde toepasselijke termijn te doen.

9.6 De prestatie van de opdrachtnemer geldt in ieder geval als deugdelijk indien de opdrachtgever het geleverde heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren. In dit geval vervalt ieder recht op het indienen van een klacht.

9.7 Indien opdrachtgever enig gedeelte van de vertaalde en/of bewerkte tekst wijzigt op verzoek van opdrachtgever, ondanks dat een in dit artikel genoemde toepasselijke termijn is verstreken, geldt deze wijziging niet als een erkenning door opdrachtnemer dat een ondeugdelijke prestatie is verricht.

Artikel 10 – Auteursrecht / Intellectueel eigendom
10.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt de opdrachtnemer het auteursrecht op de door haar geleverde prestatie.

10.2 De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen aanspraken van derden op grond van beweerde inbreuk(en) op eigendoms-, octrooi¬, en andere intellectuele eigendomsrechten welke betrekking hebben op de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 11 – Geheimhouding
11.1 Opdrachtnemer is gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie welke opdrachtnemer ter kennis komt in verband met de uitvoering van de overeenkomst. Opdrachtnemer zal haar personeel en de door haar in te schakelen derden tot geheimhouding verplichten. Opdrachtnemer is evenwel niet aansprakelijk voor schending van de geheimhoudingsplicht door haar personeel of de voornoemde derden, indien opdrachtnemer aannemelijk kan maken dat zij deze schending niet heeft kunnen verhinderen.

Artikel 12 – Ontbinding; Overmacht
12.1 In het geval dat opdrachtgever niet aan zijn (betalings)verplichtingen voldoet, dan wel opdrachtgever failliet is verklaard of haar faillissement is/wordt aangevraagd, of indien opdrachtgever om surseance van betaling heeft verzocht of deze aan haar is verleend, dan wel indien ten aanzien van opdrachtgever de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing is verklaard, dan wel in geval van liquidatie van de onderneming van opdrachtgever, is opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Steeds bij een van de voornoemde gevallen is opdrachtgever gerechtigd om alsdan onmiddellijke voldoening van het haar toekomende te vorderen.

12.2 Tekortkomingen van opdrachtnemer kunnen niet aan haar worden toegerekend indien zij niet te wijten zijn aan zijn schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komen.

12.3 Tekortkomingen door opdrachtnemer in de nakoming van de overeenkomst ten gevolge van brand, ongeval, ziekte, stakingen, uitvoerbeperkingen, oorlog, terroristische aanslagen, verkeersstoornissen, storingen in de dienstverlening van internetaanbieders, nalatigheid van leveranciers, maatregelen van overheidswege, of andere omstandigheden waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, worden aangemerkt als niet aan de opdrachtnemer toe te rekenen en geven opdrachtgever geen recht tot ontbinding van de overeenkomst of tot schadevergoeding.

12.4 Indien er sprake is van overmacht aan de zijde van opdrachtnemer en zij derhalve niet in staat zal zijn of vertraagd wordt in de uitvoering van haar opdracht, dient opdrachtgever, zonder enig recht of aanspraak op schadevergoeding, aan opdrachtnemer binnen twee weken de keuze te laten om de overeenkomst zelf te ontbinden of binnen een door opdrachtnemer te stellen redelijke termijn alsnog na te komen

Artikel 13 – Aansprakelijkheid; Vrijwaring
13.1 Opdrachtnemer is aansprakelijk jegens de opdrachtgever voor zover er sprake is van een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst, mits de tekortkoming bestaat uit het niet in acht nemen van de zorgvuldigheid en deskundigheid waarop opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst mocht vertrouwen.

13.2 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan bij opdrachtgever of derden als gevolg van onjuiste en/of onvolledige gegevens of informatie en/of dubbelzinnigheden in te vertalen teksten, welke door of namens opdrachtgever aan opdrachtnemer is verstrekt. Opdrachtnemer is evenmin aansprakelijk indien de voornoemde schade is ontstaan als gevolg van een handelen en/of nalaten van door opdrachtnemer ingeschakelde derden, behoudens opzet en grove schuld van opdrachtnemer en met uitsluiting van eigen personeel.

13.3 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor door opdrachtgever of derden geleden gevolgschade, bedrijfsschade, indirecte schade, vertragingsschade en/of gederfde winst en/of letselschade.

13.4 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van de ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst aan opdrachtnemer of door haar ingeschakelde derden ter beschikking gestelde documenten, informatie of informatiedragers. Opdrachtnemer is evenmin aansprakelijk voor kosten en/of schade bij opdrachtgever of derden ontstaan ten gevolge van het gebruik van informatietechnologie en telecommunicatiemiddelen of ten gevolge van het transport of de verzending van informatie(dragers) of de aanwezigheid van computervirussen in de door opdrachtnemer geleverde bestanden en/of informatiedragers.

13.5 Indien bij de uitvoering van de overeenkomst van opdrachtgever zich onverhoopt een gebeurtenis mocht voordoen (waaronder mede begrepen een nalaten), welke gebeurtenis tot aansprakelijkheid van opdrachtnemer leidt, dan zal de aansprakelijkheid steeds beperkt zijn tot de uitkering dat in het desbetreffende geval wordt uitbetaald uit hoofde van de door opdrachtnemer afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Een dekkingsoverzicht (werelddekking, met uitzondering van de Verenigde Staten van
Amerika en Canada) en verzekeringsverklaring wordt opdrachtgever op verzoek toegezonden.

13.6 Indien en voor zover, om welke reden dan ook, geen betaling plaatsvindt uit hoofde van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering, is de aansprakelijkheid beperkt tot het totaalbedrag van de facturen in de desbetreffende zaak, tot het maximumbedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering in dat geval wordt uitgekeerd.

13.7 Indien en voor zover door of in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade mocht zijn toegebracht aan personen of zaken, waarvoor opdrachtnemer aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid steeds beperkt zijn tot de uitkering waarop de door opdrachtnemer afgesloten algemene bedrijfsaansprakelijkheid aanspraak geeft, zulks met inbegrip van het eigen risico dat opdrachtnemer in verband met die verzekering draagt.

13.8 In het geval dat derden wie door opdrachtnemer worden ingeschakeld voor de uitoefening van de overeenkomst met opdrachtgever hun aansprakelijkheid in verband daarmee willen beperken, dan gaat opdrachtnemer ervan uit en bevestigt zij zo nodig bij deze, dat alle haar gegeven opdrachten van opdrachtnemer de bevoegdheid inhouden dat namens die opdrachtgever een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking te aanvaarden.

13.9 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden die voortvloeien uit het gebruik van het door opdrachtnemer geleverde.

Artikel 14 – Geschillenbeslechting
14.1 Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, dan wel nadere tussen hen gesloten overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde Nederlandse rechter te Haarlem.

14.2 Een procedure bij een rechter is niet mogelijk voordat de klachtenprocedure zoals opgenomen in artikel 9 geheel is afgewikkeld.

Artikel 15 – Toepasselijk recht
15.1 De overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer wordt beheerst door het Nederlandse recht.
Een exemplaar van deze algemene voorwaarden zal te allen tijde op eerste verzoek kosteloos aan de verzoeker worden toegezonden.