Algemene Voorwaarden
JMS TEXTSERVICE BV

Artikel 1 – Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden van JMS Textservice;
1.2 Artikel: ieder artikel van de Algemene Voorwaarden;
1.3 Bescheiden: alle door Opdrachtgever aan JMS Textservice ter beschikking gestelde computerprogrammatuur, gegevensdragers, databestanden, (daarop aanwezige) informatie, documenten en/of gegevens, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst door JMS Textservice vervaardigde of verzamelde informatie, documenten of gegevens, alsmede alle overige informatie van enige relevantie voor de uitvoering of voltooiing van de Overeenkomst;
1.4 JMS Textservice: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid JMS TEXTSERVICE B.V., statutair gevestigd te Edam-Volendam, ingeschreven onder nummer 36049540 in het handelsregister van de Kamer van Koophandel, de aan JMS Textservice gelieerde entiteiten en/of de door JMS Textservice (eventueel) nader aan te wijzen derden of aangewezen derden;
1.5 Offerte: een vrijblijvend aanbod van JMS Textservice dan wel van een door haar aangewezen
bevoegd persoon aan Opdrachtgever tot het aangaan van een Overeenkomst;
1.6 Opdracht: de vertaal- en/of tolkwerkzaamheden waartoe JMS Textservice zich in het kader van de met Opdrachtgever gesloten Overeenkomst verbindt, een en ander conform de specificaties bepaald bij Overeenkomst in samenhang met de Algemene Voorwaarden;
1.7 Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die met JMS Textservice een Overeenkomst is aangegaan, dan wel een Overeenkomst met JMS Textservice wenst aan te gaan en JMS Textservice daartoe een aanbod heeft gedaan, dan wel aan wie JMS Textservice een Offerte heeft uitgebracht;
1.8 Overeenkomst: alle met JMS Textservice te sluiten dan wel gesloten overeenkomsten tot levering van tolk- en/of vertaaldiensten;
1.9 Partijen: Opdrachtgever en JMS Textservice gezamenlijk.

Artikel 2 – Algemeen
2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, Offertes en prijsopgaven (inclusief bijlagen) die JMS Textservice uitbrengt, op alle aanvaardingen door JMS Textservice van een aan haar gedaan aanbod en op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen Opdrachtgever en JMS Textservice gesloten Overeenkomsten en de daarmee verband houdende dienstverlening.
2.2 De toepasselijkheid van enige door Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden (waaronder begrepen die van haar branchevereniging of moedervennootschap) wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van de Algemene Voorwaarden op de Overeenkomst tussen Partijen van toepassing zijn. Indien de Algemene Voorwaarden van JMS Textservice en de algemene voorwaarden van Opdrachtgever naast elkaar van toepassing zijn, geldt dat bij eventuele strijdigheid de Algemene Voorwaarden van JMS Textservice prevaleren.
2.3 Wijzingen van en/of aanvullingen op de Algemene Voorwaarden kan alleen rechtsgeldig plaatsvinden met schriftelijke toestemming van JMS Textservice en voor zover JMS Textservice daarbij vertegenwoordigd is door de directie van JMS Textservice dan wel van een door de directie van JMS Textservice aangewezen bevoegd persoon. Een dergelijke afwijking heeft geen bindende werking op andere overeenkomsten/rechtshandelingen tussen Partijen.
2.4 Het om welke reden ook niet van toepassing zijn van de Algemene Voorwaarden op enig aanbod, Offerte en/of enige Overeenkomst is niet van invloed op de toepasselijkheid op andere aanbiedingen, Offertes en/of overeenkomsten. Opdrachtgever stemt tevens bij voorbaat in met de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden op latere Overeenkomsten en rechtshandelingen tussen Opdrachtgever en JMS Textservice, als met het feit dat de Algemene Voorwaarden in dat geval niet nogmaals ter hand behoeven te worden gesteld.
2.5 Indien één of meerdere bepalingen in de Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing.
2.6 JMS Textservice behoudt zich het recht voor om de inhoud van de Algemene Voorwaarden tussentijds eenzijdig te wijzigen. De gewijzigde versie is van toepassing zodra JMS Textservice deze ter kennis heeft gebracht door toezending van een kopie van die gewijzigde Algemene Voorwaarden per e-mail en/of per post naar het bij haar bekende e-mailadres en/of postadres van Opdrachtgever. Op aanbiedingen, Offertes en Overeenkomsten die daarna tot stand komen en in gevallen waarin verschillende versies van toepassing geacht kunnen worden is de laatste versie van de Algemene Voorwaarden van toepassing.

Artikel 3 – Offertes, aanbiedingen en totstandkoming van de overeenkomst 
3.1 Het enkel uitbrengen van een al dan niet met Offerte aangeduide prijsopgave of soortgelijke mededeling verplicht JMS Textservice niet tot het sluiten van een Overeenkomst met Opdrachtgever
3.2 Aanbiedingen, Offertes en prijsopgave van JMS Textservice zijn steeds vrijblijvend en kunnen door Opdrachtgever slechts zonder afwijking worden aanvaard. In het geval de aanbieding, Offerte of prijsopgave van JMS Textservice een termijn bevat, kan deze steeds door JMS Textservice vóór afloop van deze termijn worden ingetrokken.
3.3 JMS Textservice kan niet aan een aanbieding, Offerte of prijsopgave gehouden worden, indien deze aanbieding, Offerte of prijsopgave een kennelijke schrijf- of drukfout bevat die door Opdrachtgever redelijkerwijs als zodanig herkend kan of had kunnen worden. 
3.4 JMS Textservice zal uitgaan van de juistheid van de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en hierop haar aanbieding, Offerte of prijsopgave baseren. Schade voortvloeiende uit onjuistheid of onvolledigheid van deze gegevens komt voor rekening van Opdrachtgever.
3.5 Aanbiedingen en Offertes, alsmede aanvaarding daarvan, dienen steeds schriftelijk te zijn, behoudens spoedeisende omstandigheden.
3.6 In het geval de aanvaarding door Opdrachtgever afwijkt van het aanbod van JMS Textservice, dan geldt dit als een nieuw aanbod van Opdrachtgever aan JMS Textservice alsmede als een afwijzing van het aanbod van JMS Textservice aan Opdrachtgever, ook in het geval er slechts sprake is van afwijking op ondergeschikte punten.
3.7 Als Opdrachtgever zal steeds worden beschouwd degene die aan JMS Textservice een aanbod heeft gedaan of een aanbod van JMS Textservice heeft aanvaard, tenzij deze persoon daarbij uitdrukkelijk schriftelijk aan JMS Textservice kenbaar heeft gemaakt te handelen op last, uit naam en voor rekening van een derde en de naam en adresgegevens van deze derde bovendien tegelijkertijd met het aanbod dan wel de aanvaarding schriftelijk aan JMS Textservice kenbaar zijn gemaakt.
3.8 Een Overeenkomst komt tot stand, zodra Opdrachtgever een door JMS Textservice uitgebrachte aanbieding dan wel Offerte heeft geaccepteerd, dan wel zodra de Opdracht al dan niet schriftelijk expliciet door JMS Textservice is bevestigd, dan wel zodra JMS Textservice uitvoering geeft aan een in het verlengde van de Opdracht liggende uitvoeringshandeling en Opdrachtgever daar niet onverwijld nadat JMS Textservice haar daaromtrent heeft geïnformeerd, tegen ageert. Een Overeenkomst strekkende tot de vertaling van een tekst zal niet eerder tot stand komen dan nadat JMS Textservice inzage heeft verkregen in de te vertalen tekst en vervolgens de Opdracht definitief heeft aanvaard.
3.9 Indien JMS Textservice een Opdracht van Opdrachtgever aanvaardt of Opdrachtgever een aanbieding dan wel Offerte van JMS Textservice accepteert, heeft JMS Textservice het recht om deze aanvaarding of de Offerte (ook na totstandkoming van de Overeenkomst) binnen een periode van vijf (5) werkdagen te herroepen. JMS Textservice is in een dergelijk geval niet gehouden tot enige schadevergoeding.
3.10 Overeenkomsten en afspraken alsmede wijzigingen daarop kunnen alleen schriftelijk worden aangegaan door de directie van JMS Textservice dan wel van een door de directie van JMS Textservice aangewezen bevoegd persoon. JMS Textservice is niet gebonden aan eventuele overeenkomsten en afspraken alsmede wijzigingen daarop met medewerkers van JMS Textservice, tenzij deze schriftelijk door de directie van JMS Textservice dan wel van een door de directie van JMS Textservice aangewezen bevoegd persoon is bevestigd. Op eerste verzoek van Opdrachtgever zal JMS Textservice aangeven wie binnen haar bedrijf (anders) bevoegd is tot het aangaan en wijzigen van overeenkomsten en afspraken.
3.11 Indien Opdrachtgever na de totstandkoming van de Overeenkomst wijzigingen aanbrengt of wenst aan te brengen in de opdracht, is JMS Textservice gerechtigd de termijn en/of de prijzen aan te passen of de Opdracht alsnog te weigeren of in te trekken. Indien een Opdracht door JMS Textservice wordt geweigerd of ingetrokken, is Opdrachtgever de prijs aangaande het reeds uitgevoerde deel van de Opdracht aan JMS Textservice verschuldigd, alsmede een vergoeding op basis van een uurtarief voor reeds uitgevoerde (research)werkzaamheden voor het overige gedeelte.

Artikel 4 – Verplichtingen Opdrachtgever 
Algemeen
4.1 Opdrachtgever is gehouden haar volledige medewerking, te verlenen aan de uitvoering van de krachtens de Overeenkomst door JMS Textservice te verrichten diensten althans prestatie, daaronder begrepen de onverwijlde beantwoording van vragen van JMS Textservice die naar het oordeel van JMS Textservice van belang voor de uitvoering van de Overeenkomst zijn.
4.2 Opdrachtgever is gehouden alle Bescheiden, welke JMS Textservice naar haar oordeel nodig acht voor een correcte uitvoering van de Overeenkomst, tijdig, in de gewenste vorm en op de gewenste wijze aan JMS Textservice te doen toekomen.
4.3 Opdrachtgever is gehouden JMS Textservice onverwijld te informeren omtrent alle feiten en omstandigheden die in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst mogelijkerwijze van belang kunnen zijn.
4.4 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door haar aan JMS Textservice verstrekte gegevens en Bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn. JMS Textservice aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, te wijten aan het gebruik van de door Opdrachtgever verstrekte Bescheiden.
4.5 JMS Textservice is gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever aan haar verplichtingen uit hoofde van dit Artikel 4 heeft voldaan.
4.6 Alle (indirecte en directe) kosten en schade die JMS Textservice maakt dan wel lijdt als direct dan wel indirect gevolg van het feit dat Opdrachtgever niet aan haar verplichtingen uit hoofde van dit Artikel 4 heeft voldaan, komen volledig voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Vertaaldiensten
4.7 Indien de Overeenkomst een Opdracht tot het verrichten van vertaaldiensten betreft, dient Opdrachtgever onder andere:

a) een goed leesbare en/of bewerkbare tekst aan JMS Textservice te verstrekken;

b) op verzoek van JMS Textservice een inhoudelijke toelichting te geven op, en/of nadere documentatie ter beschikking te stellen over de uit te voeren vertaalopdracht;

c) indien zij in de te vertalen tekst bepaalde terminologie verlangt, hier bij het verstrekken van de Opdracht uitdrukkelijk naar te verwijzen, middels een daartoe bestemde lijst van voorkeursterminologie.

Tolkdiensten
4.8 Indien de Overeenkomst een Opdracht tot het verrichten van tolkdiensten betreft, dient Opdrachtgever onder andere:

a) zorg te dragen voor normale en goede werkomstandigheden waaronder de tolkdiensten dienen te worden verricht;

b) indien de werkzaamheden op locatie worden uitgevoerd, zorg te dragen voor een geschikte werkplek, die voldoet aan de wettelijk gestelde Arbo-normen en aan andere toepasselijke regelgeving met betrekking tot arbeidsomstandigheden;

c) indien JMS Textservice daarom verzoekt, JMS Textservice te voorzien van kantoorruimte en overige faciliteiten die naar het oordeel van JMS Textservice noodzakelijk of nuttig zijn om de Overeenkomst uit te voeren en die voldoen aan alle daaraan te stellen (wettelijke) vereisten.

Artikel 5 – Uitvoering van de Overeenkomst
5.1 JMS Textservice is bevoegd om in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst naar eigen inzicht derden in te schakelen. Opdrachtgever zal geen zeggenschap hebben ten aanzien van de selectie van deze derden. JMS Textservice bepaalt de wijze waarop en door welke bij althans voor haar werkzame (hulp)personen althans derden de Overeenkomst wordt uitgevoerd. JMS Textservice is niet verplicht om haar werkzaamheden door beëdigde vertalers of (voorlopig) gecertificeerde tolken of vertalers te laten dan wel doen verrichten. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt hiermee uitdrukkelijk uitgesloten. De door JMS Textservice ingeschakelde derden zullen ook een beroep kunnen doen op de Algemene Voorwaarden. Deze bepaling geldt dan ook als derdenbeding als bedoeld in artikel 6:253 BW.
5.2 JMS Textservice is gehouden de Overeenkomst naar beste vermogen en kunnen en met de nodige deskundigheid uit te voeren, een en ander op grond van de op dat moment bekende stand van zaken. Het bereiken van enig beoogd resultaat wordt door JMS Textservice in geen enkel geval gegarandeerd.
5.3 JMS Textservice zal de door Opdrachtgever tijdig verstrekte en verantwoorde aanwijzingen bij de uitvoering van de Overeenkomst in acht nemen, doch slechts voor zover als redelijkerwijs mogelijk alsmede van haar kan worden verwacht en met inachtneming van het feit dat Opdrachtgever vragen van JMS Textservice die naar het oordeel van JMS Textservice van belang voor de uitvoering van de Overeenkomst zijn, onverwijld zal beantwoorden.
5.4 De Overeenkomst wordt door JMS Textservice uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke wet- en regelgeving.
5.5 JMS Textservice zal binnen de grenzen van het redelijke aan wijziging van de Overeenkomst meewerken, indien de inhoud van de door haar te verrichten prestatie na wijziging althans niet wezenlijk van de oorspronkelijk overeengekomen prestatie afwijkt, dit ter beoordeling aan JMS Textservice.

Artikel 6 – Prijs
6.1 De door JMS Textservice gehanteerde prijzen worden onder andere, doch niet uitsluitend, als volgt vastgesteld:
a) berekend op basis van een vast tarief per (te vertalen) woord, onder meer afhankelijk van een al dan niet benodigde beëdiging en revisie en de bron- en doeltaal;
b) berekend op basis van een tarief per gewerkte tijdseenheid (zoals per uur of dagdeel), onder meer afhankelijk van een al dan niet benodigde beëdiging en revisie en de bron- en doeltaal;
c) berekend op basis van een tussen Partijen overeengekomen vaste prijs, onder meer afhankelijk van een al dan niet benodigde beëdiging en revisie en de bron- en doeltaal;
d) in geval van benodigde spoed wordt de prijs onder a), b) en c) verhoogd met 15%.
6.2 Alle opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere door de overheid opgelegde heffingen en zijn in beginsel gebaseerd op een bij JMS Textservice geldend woord-, uur- of dag(deel)tarief.
6.3 De prijs die JMS Textservice voor de door haar te verrichten Opdracht heeft opgegeven, geldt uitsluitend voor een uitvoering van de Opdracht conform de in de Overeenkomst overeengekomen specificaties.
6.4 Indien en voor zover voor de uitvoering van de door JMS Textservice te verrichten (tolk)diensten reiskosten, verblijfkosten en/of overige onkosten worden gemaakt, zijn deze voor rekening van Opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders met JMS Textservice is overeengekomen.
6.5 Indien een vaste prijs is overeengekomen, is JMS Textservice gerechtigd daarbovenop een tarief per (vertaald) woord of gewerkte tijdseenheid in rekening te brengen, indien de door JMS Textservice verrichtte werkzaamheden de in de Overeenkomst voorziene werkzaamheden overstijgen.
6.6 Prijzen zijn nimmer afhankelijk van (enigerlei verwachting van Opdrachtgever omtrent) de uitkomst van de verrichtte werkzaamheden.
6.7 JMS Textservice is gerechtigd om haar prijzen en/of tarieven jaarlijks te verhogen. JMS Textservice is verder gerechtigd prijsstijging van kostprijsbepalende factoren, waaronder begrepen in ieder geval, maar niet uitsluitend, de lonen en sociale lasten en dergelijke, zulks ter beoordeling van JMS Textservice, die zijn ontstaan na de totstandkoming van de Overeenkomst doch voordat de Overeenkomst geheel is uitgevoerd, aan de Opdrachtgever door te berekenen. Indien JMS Textservice dit doet binnen drie (3) maanden na het sluiten van de Overeenkomst heeft Opdrachtgever het recht de Overeenkomst te ontbinden, van welk recht zij gebruik moet maken binnen veertien (14) dagen na kennisgeving van de prijsverhoging. Ontbinding van de Overeenkomst op deze wijze geeft geen der Partijen het recht op schadeloosstelling.


Artikel 7 – Betaling
7.1 JMS Textservice heeft het recht Opdrachtgever periodiek, dan wel na algehele uitvoering van haar diensten, te factureren. JMS Textservice kan (gedeeltelijke) vooruitbetaling van de overeengekomen prijs verlangen.
7.2 Bij uitvoering van de diensten in gedeelten wordt iedere uitvoering als een afzonderlijke transactie beschouwd en kan door JMS Textservice per transactie worden gefactureerd.
7.3 Tenzij anders is overeengekomen, dient Opdrachtgever de prijs en de overige krachtens de Overeenkomst verschuldigde bedragen te betalen binnen twintig (20) dagen na factuurdatum. Ieder beroep op korting, verrekening en/of opschorting door Opdrachtgever is uitdrukkelijk uitgesloten. Betaling dient te geschieden door overschrijving op de giro- of bankrekening in de op de factuur vermelde valuta.
7.4 Bij het ontbreken van algehele betaling binnen de gestelde termijn zoals genoemd in Artikel 7.1, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat een nadere ingebrekestelling door JMS Textservice is vereist. JMS heeft vanaf dat moment tot aan de dag van volledige voldoening recht op vergoeding van de wettelijke (handels)rente. 
7.5 Indien Opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn betaalt, is Opdrachtgever voorts gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen alle (interne) kosten van JMS Textservice, de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. In ieder geval is Opdrachtgever in het geval van een geldvordering buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Indien Opdrachtgever een natuurlijke- of rechtspersoon betreft die handelt in de uitoefening van diens beroep of bedrijf, bedragen de incassokosten 15% van de openstaande hoofdsom, met een minimum van € 100,– (exclusief BTW). Indien de Opdrachtgever een natuurlijke persoon betreft die niet handelt voor diens beroep of bedrijf, bedragen de incassokosten een tarief conform de Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten, met een minimum van € 40,– (exclusief BTW). In geval JMS Textservice in het kader van een juridische procedure in het gelijk gesteld wordt, komen de eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten eveneens volledig voor rekening van Opdrachtgever.
7.6 Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en (incasso)kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
7.7 Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever, dan wel degene namens wie Opdrachtgever conform het bepaalde in Artikel 3.7 handelt, naar het oordeel van JMS Textservice daartoe aanleiding geeft, is JMS Textservice gerechtigd van Opdrachtgever te verlangen dat deze (aanvullende) zekerheid stelt in een door JMS Textservice te bepalen vorm. Indien Opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is JMS Textservice gerechtigd om, onverminderd haar overige rechten, de verdere uitvoering van de Overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan JMS Textservice verschuldigd is, direct opeisbaar. 
7.8 In het geval van meerdere Opdrachtgevers zijn zij allen hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de contractuele verplichtingen jegens JMS Textservice. 
7.9 Alle, volledige, vorderingen van JMS Textservice op Opdrachtgever worden terstond volledig opeisbaar als:
a) Opdrachtgever haar (betalings)verplichtingen uit een Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt;
b)Opdrachtgever faillissement, surseance of schuldsanering heeft aangevraagd, een akkoord heeft aangeboden, aangeeft haar ondernemingen(sactiviteiten) te staken, failliet is gegaan, in surseance verkeert of is toegelaten tot een schuldsanering; 
c) Beslag op zaken of vorderingen van Opdrachtgever is gelegd; 
d) Opdrachtgever van rechtsvorm wijzigt, fuseert, splitst, wordt ontbonden of overlijdt;

e) Opdrachtgever (natuurlijk persoon) onder curatele of bewind wordt gesteld of overlijdt.


Artikel 8 – Wijze van levering
8.1 Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt levering:

a) bij vertaaldiensten, op het tijdstip waarop de (concept)vertaling aan de Opdrachtgever is verzonden. Daarbij geldt dat het moment van afgifte aan een koerier of terpostbezorging, dan wel bij elektronische verzending (via e-mail en fax (etc.), waaronder begrepen het via deze middelen Opdrachtgever in kennis stellen van een weblink via welke Opdrachtgever toegang tot de vertaling kan verkrijgen) het moment waarop de verzending is voltooid, zal gelden als tijdstip van verzending;

b) bij tolkdiensten, op het tijdstip waarop de diensten worden uitgevoerd.
8.2 Indien bij vertaalwerkzaamheden de levering via elektronische verzending heeft plaatsgehad, dan wordt de (concept)vertaling slechts eenmalig en zonder garantie en/of verplichting tot vervanging aan Opdrachtgever geleverd.
8.3 JMS Textservice is bevoegd, doch niet gehouden om de door haar verrichte prestaties in gedeelten te leveren dan wel uit te voeren.
8.4 Opdrachtgever is gehouden haar volledige medewerking te verlenen aan de levering althans uitvoering van hetgeen waartoe JMS Textservice krachtens de Overeenkomst verplicht is. Opdrachtgever zal ook zonder daartoe te zijn aangemaand in verzuim zijn, indien zij de levering althans uitvoering weigert en/of naar oordeel van JMS Texservice bemoeilijkt, waaronder uitdrukkelijk begrepen het niet onverwijld beantwoorden van vragen van JMS Textservice die naar het oordeel van JMS Textservice van belang voor de uitvoering van de Overeenkomst zijn.

Artikel 9 – Termijn van levering
9.1 Een door JMS Textservice opgegeven termijn van levering heeft, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk is overeengekomen dat het een uiterste termijn betreft, slechts een indicatieve strekking. Een genoemde termijn of datum is nimmer een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. JMS Textservice is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat de Opdrachtgever haar in gebreke heeft gesteld. Indien er met JMS Textservice geen termijn voor levering is overeengekomen, heeft JMS Textservice het recht de termijn waarbinnen de Overeenkomst moet zijn uitgevoerd, zelf naar redelijkheid te bepalen
9.2 De binding van JMS Textservice aan de eventueel overeengekomen uiterste termijn van levering vervalt, indien Opdrachtgever en JMS Textservice wijziging van de Overeenkomst dan wel de specificaties van de Opdracht zijn overeengekomen. Partijen zijn gehouden in een dergelijk geval een nieuwe termijn overeen te komen. Indien Partijen geen nieuwe termijn overeenkomen is het bepaalde in dit Artikel 9 van overeenkomstige toepassing.
9.3 De opgegeven dan wel overeengekomen leveringstermijn gaat in, zodra tussen Partijen overeenkomstig Artikel 3 een Overeenkomst tot stand is gekomen, JMS Textservice bezit over alle voor de uitvoering van de Opdracht noodzakelijke gegevens, materialen en Bescheiden, de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling aan JMS Textservice is voldaan alsmede is voldaan aan eventuele overige tussen Partijen schriftelijk overeengekomen voorwaarden.
9.4 Indien de termijn waarbinnen de Opdracht zal worden uitgevoerd is uitgedrukt in dagen, zal hieronder worden verstaan werkdagen, waaronder wordt verstaan kalenderdagen, tenzij deze vallen op een algemeen of ter plaatse van het werk erkende, of door de overheid dan wel bij of krachtens collectieve arbeidsovereenkomst voorgeschreven rust- of feestdag, weekenddag, vakantiedag of andere niet individuele vrije dag. Als levering zou moeten geschieden op een dag die niet een werkdag is, geldt de eerstvolgende werkdag als de overeengekomen dag van levering dan wel uitvoering.
9.5 JMS Textservice is gerechtigd de overeengekomen termijn onder meer, doch niet uitsluitend, eenzijdig te wijzigen, wanneer: 

a) door Opdrachtgever een extra bewerkelijke tekst, een onduidelijke kopie, een niet goed leesbare tekst en/of ondeugdelijke Bescheiden wordt aangeleverd, welke JMS Textservice tot meer werkzaamheden noodzaken dan deze bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten;

b) de Opdracht niet kan worden uitgevoerd onder de door de Opdrachtgever verstrekte gegevens en omstandigheden waarop JMS Textservice haar aanbieding dan wel Offerte heeft gebaseerd of de Opdracht heeft geaccepteerd;

c) de Opdracht niet kan worden uitgevoerd binnen de overeengekomen leveringstermijn als gevolg van overmacht, een voor rekening van Opdrachtgever komende omstandigheid of een omstandigheid welke niet aan JMS Textservice kan worden toegerekend;

d) door Opdrachtgever niet, niet tijdig of niet volledig is voldaan aan diens verplichtingen uit hoofde van Artikel 4 en/of 5 en/of 7 en/of 8 en/of 9 en/of 10.

Bovenstaande opsomming is niet limitatief.

9.6 Opdrachtgever is bij de uitvoering van de Overeenkomst door JMS Textservice gehouden al datgene te doen wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om tijdige levering door JMS Textservice mogelijk te maken. 

9.7 Indien de uitvoering van de Overeenkomst wordt vertraagd, stilgelegd, in tijd wordt verzet en/of geen doorgang vindt door factoren welke niet aan JMS Textservice kunnen worden toegerekend, waarvoor de Opdrachtgever naar oordeel van JMS Textservice verantwoordelijk is en/of die voor rekening en risico van de Opdrachtgever komen, dan dienen de daaruit voor JMS Textservice voortvloeiende kosten en schade door de Opdrachtgever aan JMS Textservice te worden vergoed. JMS Textservice is te allen tijde gerechtigd om haar kosten en schade met een eventuele vooruitbetaling van de Opdrachtgever te verrekenen.

Artikel 10 – Onderzoek bij aflevering / klachtenprocedure
10.1 Opdrachtgever is gehouden met bekwame spoed na levering te onderzoeken of JMS Textservice de Overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden JMS Textservice terstond schriftelijk in kennis te stellen, zodra zij meent dat haar het tegendeel blijkt. Het indienen van een klacht ontslaat een Opdrachtgever niet van haar (betalings)verplichtingen jegens JMS Textservice. Opdrachtgever dient bovengenoemd onderzoek en de desbetreffende kennisgeving te doen binnen de hieronder a tot en met c opgenomen termijnen.

a) Indien Opdrachtgever een klacht heeft naar aanleiding van een tolkdienst, dan dient deze klacht uiterlijk binnen vijf (5) werkdagen na afloop van de tolkdienst schriftelijk te worden gemeld bij JMS Textservice;

b) Opdrachtgever is gehouden om wezenlijke onderwerpen in de vertaling terstond bij levering van de (concept)vertaling op juistheid te controleren, met name waar dit bijvoorbeeld juridische, medische of technische begrippen, geldbedragen, hoeveelheden of waardegetallen betreft, en eventuele onjuistheden concreet en voldoende gespecificeerd uiterlijk binnen vierentwintig (24) uur na levering van de (concept)vertaling schriftelijk aan JMS Textservice te melden. Indien Opdrachtgever een klacht heeft naar aanleiding van een vertaling van een tekst, dan dient deze klacht, voor zover dat betrekking heeft op objectief vaststelbare fouten, concreet en voldoende gespecificeerd binnen vijf (5) werkdagen na levering van de (concept)vertaling schriftelijk te worden gemeld bij JMS Textservice, die deze objectieve fouten – voor zover zij dit standpunt van Opdrachtgever deelt – alsdan kosteloos zal corrigeren. Na voornoemde termijnen doorgegeven fouten worden in beginsel niet meer kosteloos gecorrigeerd.

c) Indien Opdrachtgever een klacht heeft naar aanleiding van een factuur van JMS Textservice, dan dient deze klacht binnen twee (2) weken na factuurdatum schriftelijk te worden gemeld bij JMS Textservice.

10.2
 Indien en voor zover klachten betrekking hebben op een vertaling van een tekst, worden deze klachten niet gehonoreerd, indien zij het gevolg zijn van een fout of dubbelzinnigheid welke is opgenomen in de brontekst welke door of namens Opdrachtgever is aangeleverd.

10.3 Indien een klacht gegrond is, zal JMS Textservice steeds gerechtigd zijn om het afgeleverde binnen een redelijke termijn te herstellen of vervangen, voor zover dit in redelijkheid nog mogelijk is. JMS Textservice is eveneens gerechtigd om alsdan een reductie op de prijs te verlenen. De vrije keuze tussen herstel, vervanging of reductie op de prijs is steeds uitsluitend voorbehouden aan JMS Textservice.

10.4 De nakoming van de Overeenkomst geldt tussen partijen als deugdelijk, indien Opdrachtgever in gebreke is gebleven het onderzoek of de kennisgeving binnen de in lid 1 van dit Artikel genoemde termijnen te doen.

10.5 De uitvoering van de Overeenkomst door JMS Textservice geldt in ieder geval als deugdelijk, indien de Opdrachtgever de (concept)vertaling (al dan niet digitaal) heeft vermenigvuldigd, bewerkt of verwerkt, aan derden (ter verwerking, drukken, vermeerdering of anderszins) heeft geleverd, respectievelijk aan derden in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken, heeft doen vermeerderen of aan derden heeft doen leveren. In dit geval vervalt ieder recht op het indienen van een klacht, op herstel vervanging en/of reductie op de prijs.

10.6 Indien JMS Textservice enig gedeelte van de vertaalde en/of bewerkte tekst wijzigt, al dan niet op verzoek van Opdrachtgever en al dan niet na het verstrijken van een in dit Artikel 10 genoemde toepasselijke termijn, geldt deze wijziging niet als een erkenning door JMS Textservice dat een ondeugdelijke prestatie zou zijn verricht.

10.7 Het recht op reclamatie verjaart in ieder geval na verloop van één jaar na beëindiging van de Overeenkomst.

10.8 JMS Textservice dient tijdig in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending van de geleverde (concept)vertaling noodzakelijk blijkt, geschiedt dit in beginsel voor rekening van JMS Textservice en voor risico van de Opdrachtgever. Bij onterechte reclamaties staat het JMS Textservice vrij de kosten van het onderzoek en/of de retourzending in rekening te brengen bij de Opdrachtgever. 

Artikel 11 – Onderzoek bij aflevering / klachtenprocedure
11.1 JMS Textservice behoudt zich de eigendom van alle krachtens de Overeenkomst aan Opdrachtgever geleverde en nog te leveren prestaties en de uit diensten ontstane (concept)vertalingen voor, dit tot het tijdstip waarop de Opdrachtgever aan al haar verplichtingen uit welke hoofde dan ook jegens JMS Textservice heeft voldaan. Onder de verplichtingen van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk doch niet uitsluitend begrepen het betalen van de prijs voor de uitgevoerde dan wel nog uit te voeren diensten, vermeerderd met de vorderingen wegens toerekenbaar tekortschieten van de Opdrachtgever in de nakoming van haar verplichtingen, waaronder het betalen van schadevergoeding, (buiten)gerechtelijke incassokosten en eventuele rente.
11.2 (Concept)vertalingen waarop een eigendomsvoorbehoud rust, mogen door Opdrachtgever in het kader van diens normale bedrijfsuitoefening worden verkocht, slechts indien en voor zover Opdrachtgever daarvoor de uitdrukkelijke toestemming van JMS Textservice heeft verkregen. Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende prestaties en (concept)vertalingen te verpanden of op enigerlei andere wijze te bezwaren of bij dan wel aan derden in gebruik te geven. Deze bepaling heeft een goederenrechtelijke werking.
11.3 Indien derden beslag leggen op de door JMS Textservice onder eigendomsvoorbehoud geleverde (concept)vertalingen dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de Opdrachtgever gehouden JMS Textservice onverwijld daarvan op de hoogte te stellen.
11.4 Wanneer JMS Textservice Bescheiden, (concept)vertalingen of andere zaken van Opdrachtgever onder haar heeft, is zij gerechtigd deze onder zich te houden tot het tijdstip waarop Opdrachtgever aan al haar verplichtingen uit welke hoofde dan ook jegens JMS Textservice heeft voldaan, tenzij Opdrachtgever voor diens verplichtingen genoegzame zekerheid heeft gesteld. Onder de verplichtingen van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk doch niet uitsluitend begrepen het betalen van de prijs voor de uitgevoerde dan wel nog uit te voeren diensten, vermeerderd met de vorderingen wegens toerekenbaar tekortschieten van de Opdrachtgever in de nakoming van haar verplichtingen, waaronder het betalen van schadevergoeding, (buiten)gerechtelijke incassokosten en eventuele rente.

Artikel 12 – Auteursrecht / Intellectueel eigendom
12.1
 Alle rechten van intellectuele eigendom die (komen te) rusten op de producten van de geest van JMS Textservice en welke zij heeft ontwikkeld, zoals onder andere de geleverde prestaties en (concept)vertalingen, berusten bij JMS Textservice. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk niet toegestaan om deze producten zonder de uitdrukkelijke toestemming van JMS Textservice te verveelvoudigen, openbaar te maken of te exploiteren.
12.2 Indien JMS Textservice ter uitvoering van een Overeenkomst en/of Opdracht kennis verwerft omtrent vertaling van bepaalde woorden en/of begrippen is het haar toegestaan om deze ook voor andere doeleinden dan wel uitvoering van andere overeenkomsten te gebruiken, een en ander voor zover JMS Textservice daarmee niet haar geheimhoudingsplicht op grond van Artikel ten opzichte van Opdrachtgever schaadt.
12.3 Opdrachtgever vrijwaart JMS Textservice tegen aanspraken van derden op grond van beweerdelijke inbreuk(en) op eigendoms-, octrooi, auteurs- of andere intellectuele eigendomsrechten welke betrekking hebben op de Opdracht en uitvoering van de Overeenkomst.
12.4 Opdrachtgever zal JMS Textservice direct op de hoogte stellen van elke inbreuk op en/of oneigenlijk gebruik van de aan JMS Textservice toekomende intellectuele eigendomsrechten. 

Artikel 13 – Geheimhouding
13.1
 Het is Opdrachtgever niet toegestaan de inhoud van adviezen, opinies of andere al dan niet schriftelijke uitlatingen van JMS Textservice openbaar te maken of anderszins aan derden ter beschikking te stellen, behoudens indien dit voorafgaand schriftelijk is overeengekomen, geschiedt ter inwinning van een deskundig oordeel over de desbetreffende werkzaamheden van JMS Textservice, indien openbaarmaking voortvloeit uit ter zake geldende wet- of regelgeving of indien Opdrachtgever optreedt in gerechtelijke procedure. 
13.2 JMS Textservice is niet gerechtigd de informatie die haar door Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen, tenzij dat voortvloeit uit geldende wet- of regelgeving of schriftelijke toestemming van JMS Textservice. 

Artikel 14 – Overmacht
14.1
 Indien JMS Textservice als gevolg van overmacht blijvend of tijdelijk verhinderd is uitvoering te geven aan de Opdracht en/of de Overeenkomst, is JMS Textservice gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te beëindigen dan wel haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk op te schorten, zonder dat daardoor een verplichting tot schadevergoeding voor JMS Textservice ontstaat. 
14.2 Indien JMS Textservice bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen onder de Opdracht en/of Overeenkomst heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde dan wel uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren, welke factuur Opdrachtgever aan JMS Textservice conform de bepalingen in Artikel 7 dient te voldoen.
14.3 Aan JMS Textservice komt tevens het recht toe om zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert is ingetreden nadat JMS Textservice haar verplichtingen onder de Opdracht en/of Overeenkomst had moeten nakomen.
14.4 Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van verplichtingen onder de Opdracht en/of Overeenkomst verhinderen, en die niet aan JMS Textservice zijn toe te rekenen. Hieronder worden (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) uitdrukkelijk doch niet uitsluitend begrepen: overheidsmaatregelen, bijzondere weeromstandigheden, ziekte en/of overlijden van werknemers en/of hulppersonen van JMS Textservice, onlusten, revoluties en/of oorlogen, een al dan niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming en/of overmacht aan de zijde van die personen waarvan JMS Textservice afhankelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst, brand en/of storing in het bedrijf van JMS Textservice, stakingen in andere bedrijven dan die van JMS Textservice, wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van JMS Textservice, een gebrek aan of storing in de benodigde zaken althans elektronica, storingen in de dienstverlening van internetaanbieders, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan JMS Textservice afhankelijk is en algemene vervoersproblemen bij JMS Textservice, maatregelen van overheidswege of andere omstandigheden waarop JMS Textservice geen invloed kan uitoefenen.

Artikel 15 – Opzegging; herroepingsrecht
15.1
 Een Overeenkomst voor onbepaalde tijd kan door ieder der Partijen met inachtneming van een redelijke termijn schriftelijk worden opgezegd.
15.2 Een Overeenkomst voor bepaalde tijd kan tussentijds niet door Partijen worden opgezegd, onverminderd het bepaalde in Artikel 16. 
15.3 Indien Opdrachtgever tot (tussentijdse) opzegging van een Overeenkomst is overgegaan, heeft JMS Textservice recht op vergoeding van de daardoor aan haar zijde ontstane en aannemelijk te maken kosten en geleden schade. Onder deze kosten en schade wordt onder andere begrepen de door JMS Textservice reeds verrichte werkzaamheden, de geleden verliezen en gederfde winst en in elk geval de kosten welke JMS Textservice reeds ter voorbereiding heeft gemaakt, waaronder begrepen die van gereserveerde capaciteit, ingekochte materialen en ingeroepen diensten van derden. Voor de begroting van deze schadevergoeding wordt bovendien aansluiting gezocht bij de gemiddelde tot dan toe door JMS Textservice ter zake Opdrachten voor deze Opdrachtgever behaalde omzet, alsmede de omzet ter zake de nog door JMS Textservice voor Opdrachtgever gedurende de resterende contractperiode te verrichten Opdrachten.
15.4 Indien tot (tussentijdse) opzegging van een Overeenkomst is overgegaan door JMS Textservice, heeft Opdrachtgever recht op medewerking van JMS Textservice bij overdracht van diensten aan een derde, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Opdrachtgever, als gevolg waarvan JMS Textservice zich genoodzaakt heeft gezien tot opzegging over te gaan. Voorwaarde voor het recht op medewerking als in dit lid bepaald, is dat geen sprake (meer) is van openstaande vorderingen (waaronder begrepen schadevergoedings-, kosten- en rentevorderingen) van JMS Textservice op Opdrachtgever.
15.5 Bij een Overeenkomst die ziet op vertaaldiensten, wordt het daaruit voortvloeiende product geacht een maatproduct te zijn. Deze (concept)vertalingen – die speciaal voor de Opdrachtgever worden gemaakt of aangepast – vallen als maatproducten buiten de wettelijke bedenktijd en het herroepingsrecht. Een dergelijke Overeenkomst kan na levering van de (concept)vertaling niet beëindigd worden, de (concept)vertaling is niet voor retour vatbaar en de Overeenkomst en levering zijn aldus definitief, tenzij schriftelijk anders is of wordt overeengekomen. 

Artikel 16 – Ontbinding
16.1
 JMS Textservice is, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist noch zij tot enige schadevergoeding gehouden is, bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en/of de nakoming van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk op te schorten, indien:

a) Opdrachtgever haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt;

b) Opdrachtgever in strijd handelt met (één van) haar verplichtingen uit de Algemene Voorwaarden;

c) JMS Textservice goede grond heeft om te vrezen dat Opdrachtgever haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden niet, niet tijdig of niet volledig zal nakomen;

d) ten aanzien van Opdrachtgever faillissement, surseance of schuldsanering is aangevraagd, een akkoord is aangeboden, of Opdrachtgever aangeeft haar ondernemingen(sactiviteiten) te (zullen gaan) staken;

e) beslag op zaken of vorderingen van Opdrachtgever is gelegd; 

f) Opdrachtgever (vennootschap) van rechtsvorm wijzigt, fuseert, splitst of wordt ontbonden; 

g) Opdrachtgever (natuurlijk persoon) onder curatele of bewind wordt gesteld of overlijdt.

h) Bij Opdrachtgever een verandering optreedt in de zeggenschap over de Opdrachtgever althans de zeggenschap over de Opdrachtgever bij een derde komt te berusten;

i) JMS Textservice aan Opdrachtgever gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming van haar verplichtingen en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
16.2 Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, opgezegd of anderszins wordt beëindigd, zijn de vorderingen van JMS Textservice op Opdrachtgever terstond en geheel opeisbaar.  

Artikel 17 – Aansprakelijkheid en Vrijwaring
17.1 JMS Textservice is jegens de Opdrachtgever slechts aansprakelijk voor de directe schade die het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van JMS Textservice uit de Overeenkomst en/of onrechtmatig handelen zijdens JMS Textservice. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

i. zaakschade,

ii. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op de directe schade zoals in dit Artikel 17 bedoeld,

iii. de eventuele redelijke en aantoonbare kosten gemaakt om een gebrekkige prestatie van JMS Textservice aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan JMS Textservice toegerekend kunnen worden en

iv. de redelijke en aantoonbare kosten die Opdrachtgever heeft gemaakt ter voorkoming of beperking van de directe schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade zoals in dit Artikel 17 bedoeld.

17.2 JMS Textservice is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan bij Opdrachtgever of derden, voor zover deze (mede) het gevolg is van:
a) onjuiste en/of onvolledige Bescheiden, welke door of namens Opdrachtgever aan JMS Textservice is verstrekt; en/of
b) dubbelzinnigheden in te vertalen teksten welke door of namens Opdrachtgever aan JMS Textservice is verstrekt; en/of
c) onjuiste, onvolledige of anderszins gedane instructies, aanwijzingen of verzoeken van Opdrachtgever aan JMS Textservice;
d) het ontbreken van onverwijlde beantwoording door of namens Opdrachtgever, van vragen van JMS Textservice die naar het oordeel van JMS Textservice van belang voor de uitvoering van de Overeenkomst zijn;
e) een handelen en/of nalaten van door, namens of op verzoek van Opdrachtgever ingeschakelde derden en/of hulpmiddelen;
f) misverstanden, verminkingen, vertragingen of het niet behoorlijk overkomen van opdrachten, instructies, aanwijzingen, wijzigingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander (elektronisch) communicatiemiddel;
g) een handelen of nalaten van Opdrachtgever.
17.3 JMS Textservice is niet aansprakelijk voor door Opdrachtgever of derden geleden indirecte schade. Onder indirecte schade wordt verstaan alle schade die geen directe schade is, daaronder in ieder geval, doch niet uitsluiten begrepen gevolgschade, bedrijfsschade, vertragingsschade, gederfde winst en/of letselschade.
17.4 JMS Textservice is niet aansprakelijk voor beschadiging, het teniet gaan of verlies van de ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst aan JMS Textservice of door haar ingeschakelde derden ter beschikking gestelde Bescheiden. JMS Textservice is evenmin aansprakelijk voor kosten en/of schade bij Opdrachtgever of derden ontstaan ten gevolge van het gebruik van informatietechnologie en telecommunicatiemiddelen of ten gevolge van het transport of de verzending van informatie(dragers) of de aanwezigheid van computervirussen in de door JMS Textservice geleverde bestanden en/of informatiedragers.
17.5 Indien zich bij de uitvoering van de Overeenkomst onverhoopt een gebeurtenis mocht voordoen (waaronder mede begrepen een nalaten) die tot aansprakelijkheid van JMS Textservice leidt, is de aansprakelijkheid van JMS Textservice te allen tijde beperkt tot hetgeen dat in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd door de verzekeraar van JMS Textservice uit hoofde van de door JMS Textservice afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering.
17.6 Indien en voor zover, om welke reden dan ook, geen betaling plaatsvindt uit hoofde van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering, is de aansprakelijkheid van JMS Textservice te allen tijde beperkt tot het totaalbedrag van de facturen in de desbetreffende zaak, althans tot dat gedeelte van de factuur waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, te allen tijde tot maximaal het bedrag waarop de door JMS Textservice afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten verzekeringspolis aanspraak geeft, zulks met inbegrip van het eigen risico dat JMS Textservice in verband met die verzekering draagt. Voor Overeenkomsten met en Opdrachten voor Opdrachtgevers uit de Verenigde Staten en Canada biedt de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van JMS Textservice geen dekking en kan zij dus ook geen aansprakelijkheid aanvaarden. Een overzicht van de verdere dekking onder de beroepsaansprakelijkheidspolis wordt (potentiële) Opdrachtgevers op verzoek toegezonden.
17.7 Indien en voor zover door of in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade waarvoor JMS Textservice aansprakelijk is, mocht zijn toegebracht aan personen of zaken, zal die aansprakelijkheid steeds beperkt zijn tot de uitkering waarop de door JMS Textservice afgesloten algemene bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, zulks met inbegrip van het eigen risico dat JMS Textservice in verband met die verzekering draagt. Voor Overeenkomsten met en Opdrachten voor Opdrachtgevers uit de Verenigde Staten en Canada biedt de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van JMS Textservice geen dekking en kan zij dus ook geen aansprakelijkheid aanvaarden. Een overzicht van de verdere dekking onder de bedrijfsaansprakelijkheidspolis wordt (potentiële) Opdrachtgevers op verzoek toegezonden.
17.8 In het geval dat derden die door JMS Textservice worden ingeschakeld voor de uitoefening van de Overeenkomst met Opdrachtgever hun aansprakelijkheid in verband met het in de voorgaande Artikelen bepaalde willen beperken, dan gaat JMS Textservice ervan uit en bevestigt zij zo nodig bij dezen, dat alle aan haar gegeven opdrachten de bevoegdheid van JMS Textservice inhouden namens die derden een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking te aanvaarden, hetgeen ook volgt uit de bepaling in Artikel 5.1 dat ter zake sprake is van een derdenbeding als bedoeld in artikel 6:253 BW.
17.9 Opdrachtgever vrijwaart JMS Textservice tegen alle aanspraken van derden, alle kosten van juridische bijstand daaronder mede begrepen, die samenhangen met of voortvloeien uit een gebruik van het door JMS Textservice geleverde of anderszins voortvloeien uit de Overeenkomst.
17.10 De in dit Artikel 17 opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid blijven buiten toepassing, indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van JMS Textservice of door haar ingeschakelde derden of indien uit bepalingen van dwingend recht inzake aansprakelijkheid anders mocht voortvloeien.

Artikel 18 – Geschillenbeslechting
18.1
Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van door JMS Textservice uitgebrachte aanbiedingen, Offertes en prijsopgaven, alsmede alle Overeenkomsten en Opdrachten tussen Opdrachtgever en JMS Textservice, dan wel nadere tussen hen gesloten Overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde Nederlandse rechter te Noord-Holland, locatie Haarlem.
18.2 Een procedure bij een rechter is niet mogelijk voordat de klachtenprocedure zoals opgenomen in Artikel 10 geheel is doorlopen en afgewikkeld.

Artikel 19 – Toepasselijk recht
19.1
De door JMS Textservice uitgebrachte aanbiedingen, Offertes en prijsopgaven, alsmede alle Overeenkomsten en Opdrachten althans rechtsbetrekkingen tussen Opdrachtgever en JMS Textservice, worden beheerst door het Nederlandse recht.